Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa The Park 1 - Vinhomes Central Park

Vinhomes Central Park – Layout Khu The Park Tòa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

Layout Tòa The Park 1 – P1

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa The Park 1 - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tòa The Park 1 – Vinhomes Central Park

Layout Tòa The Park 2 – P2

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa The Park 2 - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tòa The Park 2 – Vinhomes Central Park

Layout Tòa The Park 3 – P3

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa The Park 3 - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tòa The Park 3 – Vinhomes Central Park

Layout Tòa The Park 4 – P4

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa The Park 4 - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tòa The Park 4 – Vinhomes Central Park

Layout Tòa The Park 5 – P5

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa The Park 5 - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tòa The Park 5 – Vinhomes Central Park

Layout Tòa The Park 6 – P6

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa The Park 6 - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tòa The Park 6 – Vinhomes Central Park

Layout Tòa The Park 7 – P7

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa The Park 7 - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tòa The Park 7 – Vinhomes Central Park

Nguồn: Tổng Hợp