Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 2 - Tòa Venice - New City

New City – Layout Tòa Venice

Layout Tòa Venice – New City

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 2 - Tòa Venice - New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 2 – Tòa Venice – New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 3 - Tòa Venice - New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 3 – Tòa Venice – New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 4-17- Tòa Venice - New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 4-17- Tòa Venice – New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 18 - Tòa Venice - New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 18 – Tòa Venice – New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 19 - Tòa Venice - New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 19 – Tòa Venice – New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 20 - Tòa Venice - New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 20 – Tòa Venice – New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 21 - Tòa Venice - New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 21 – Tòa Venice – New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 22 - Tòa Venice - New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 22 – Tòa Venice – New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 23 - Tòa Venice - New City
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 23 – Tòa Venice – New City

 

Nguồn: Tổng hợp